Dette er de generelle udbyderoplysninger og retningslinjer vedr. indgåelse af kontrakten samt de generelle forretningsbetingelser fastlagt af TROTEC®GmbH for erhvervsindkøbere eller selvstændige indkøbere, der handler på egne vegne.


Indgåelse af aftalen med TROTEC® ved regulært køb.

TROTEC® tilbyder som udbyder i denne internetshop de oprettede artikler som et uforpligtende tilbud til købsinteressenter med henblik på indgåelse af aftale vedr. den tilbudte artikel/servicetjeneste. Købsinteressenten har mulighed for at lægge den eller de ønskede artikler i den virtuelle varekurv ved at klikke på de pågældende knapper. Artiklerne, der er samlet i den virtuelle varekurv, kan når som helst vises ved et klik på indkøbsvognsymbolet. I skærmbilledet Indkøbsvogn er det således muligt at få vist artiklerne, ændre deres antal eller fjerne dem fra indkøbsvognen. I de videre trin i bestillingsproceduren giver systemet hjælp i form af anvisninger. Indtil bestillingen er afsluttet, er det til enhver tid muligt at ændre dens indhold eller at korrigere eller slette data. Hertil følges anvisningerne til ændringer eller browserens "Tilbage"-knap. Først i bestillingsprocedurens sidste trin, hvor du klikker på knappen "Bestil", tilkendegiver du, at du har til hensigt at købe artiklen/servicetjenesten til den angivne pris. Dermed bliver din tilkendegivelse bindende og uigenkaldelig. Afgivelsen af din tilkendegivelse finder sted ved klik på knappen "Send bestilling" til sidst i bestillingsproceduren. Umiddelbart efter modtagelse af bestillingen bekræfter TROTEC® modtagelsen af din bestilling sammen med accept af bestillingen skriftligt via en automatisk e-mail. Med denne bekræftelse er købsaftalen indgået. 

Kontraktindhold og lagring

Kontraktens indhold gemmes og er indeholdt i ordrebekræftelsen via e-mail ud over samtlige relevante oplysninger som f.eks. udbyderidentifikation, ordrens indhold og generelle forretningsbetingelser i skriftlig form. Kontraktens betingelser kan derudover til enhver tid læses via dette link: https://dk.trotec.com/shop/almindelige-forretningsbetingelser-for-erhvervskunder . Ordrens indhold og indholdet af tidligere ordrer kan åbnes og kontrolleres i området "Kundelogin", hvis kunden har logget sig ind.
Alle sider i tilbuddet fra TROTEC® kan til enhver tid udskrives via browserens udskriftsfunktion eller via knappen "Udskriv side" nedenfor.

Sprog

Shoppen kan benyttes på flere forskellige sprog. Kontraktsprogene er dansk, tysk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, polsk, rumænsk, svensk, spansk og tyrkisk. Vedrørende kontraktforholdet og afviklingen gælder dog altid det tyske sprog.

Generelle forretningsbetingelser for TROTEC® GmbH

1. Betingelsernes gyldighed

TROTEC® GmbH (i det følgende betegnet som TROTEC®) tilvejebringer udelukkende leverancer og ydelser på grundlag af disse forretningsbetingelser. Kontrakten bliver ikke omfattet af kontrahentens afvigende forretningsbetingelser, medmindre disse udtrykkeligt og skriftligt anerkendes af TROTEC® og indføres i kontrakten. Sådanne betingelser vil kun være gældende for den pågældende transaktion.

2. Kontraktens genstand

Købskontraktens individuelle genstand og omfanget af leverancen/ydelsen fremgår af artikelbeskrivelsen, som kan læses i det på bestillingstidspunktet aktuelle tilbud fra TROTEC®. Påstande kan kun gøres gældende, hvis de fremgår af artikelbeskrivelsen eller på anden måde fra TROTEC® i skriftlig form.

3. Betalingsbetingelser/Modkrav

Betaling foretages fleksibelt og nemt via kreditkort, via PayPal-Ekspreskøb, pr. efterkrav, ved forudbetaling eller på regning (kun offentlige instanser).

 1. Ved betaling med kreditkort, vil regningsbeløbet blive trukket af TROTEC® hos kreditkortselskabet inden leveringen af ydelsen. Når TROTEC® har fået godskrevet beløbet, sendes den bestilte vare. De generelle forretningsbetingelser hos den bank eller det selskab, der har udstedt kreditkortet, er desuden gældende. Afviklingen udføres via Saferpay, et akkrediteret kreditkortbetalingssystem med validitetskontrol inden for rammerne af betalingstransaktioner. TROTEC® gemmer ikke kreditkortoplysninger. Læs også Databeskyttelseserklæringen.
 2. Hvis kunden vælger at betale med PayPal©-systemet, finder købsafviklingen sted i henhold til de af PayPal© fastlagte betingelser. Yderligere detaljer fremgår her: PayPal© eller under Info-Center.
 3. Hvis kunden vælger at betale pr. efterkrav, opkræves regningsbeløbet af TROTEC® sammen med de ved efterkravsforsendelsen opkrævede efterkravsgebyrer umiddelbart ved leveringen via firmaet, der håndterer forsendelsen. Ekstraomkostningerne, der tilskrives i den forbindelse, fremgår af tilbuddet. De nødvendige data videregives til forsendelsesfirmaet, så det kan håndtere forsendelsen. Læs også Databeskyttelseserklæringen.
 4. Hvis en efterkravsforsendelse ikke modtages, skal køberen afholde de opkrævede efterkravs- og transportgebyrer med tillæg af et bearbejdningsgebyr på 30,00 €; der tages forbehold for eftervisning af større eller mindre tab i de enkelte dele af kontrakten.
 5. Hvis kunden vælger at betale forud, bekræfter TROTEC® bestillingen skriftligt og opkræver regningsbeløbet pr. regning. Beløbet skal betales umiddelbart. Når betalingen er gået ind, finder forsendelse af den bestilte vare/tilvejebringelse af ydelsen sted. Derudover gøres opmærksom på, at der i henhold til gældende lovgivning er tale om for sen betaling, hvis beløbet ikke er betalt 30 dage efter modtagelse af regningen.
 6. Hvis kunden vælger at betale ved regning (kun offentlige instanser), finder forsendelse af varerne sted umiddelbart efter bestilling. Regningen skal betales umiddelbart. Parterne enes om, at betaling er foretaget inden for fem dage efter modtagelse af regningen. Der gøres opmærksom på, at der, uafhængigt af en eventuel betalingspåmindelse, ved udeblivende betaling efter 30 dage efter modtagelse af fakturaen er tale om for sen betaling (§ 286 afsnit. 2 BGB) med forbehold i forsinkelsesklausulen i stykke 3. Der gøres opmærksom på, at modtageren af fakturaen iht. § 286 BGB senest anses for værende i misligholdelse, hvis beløbet ikke betales inden for 30 dage efter forfaldsdatoen.
 1. I tilfælde af, at TROTEC®  efter indgåelse af kontrakten bliver bekendt med omstændigheder, som påvirker købers overholdelse af de kontraktligt fastlagte forpligtelser, herunder bl.a. betalingsforpligtelserne, er TROTEC® berettiget til at tilbageholde udførelsen af bestillingen, indtil der stilles sikkerhed (f.eks. kaution) eller sikres overholdelse (f.eks. betaling); TROTEC® fastlægger en passende tidsfrist herfor (§ 321 BGB).
 2. Købers modregning over for TROTEC® er kun tilladelig med et ubestridt eller retsgyldig modkrav. Tilbageholdelsesret kan kun gøres gældende, hvis modkravet vedrører det samme kontraktforhold.

4. Levering

 1. I tilfælde, hvor levering, på grund af udeblivende levering ikke er mulig, er TROTEC® berettiget til at træde ud af kontrakten. TROTEC® oplyser hurtigst muligt køberen om den udeblivende tilgængelighed og tilbagefører hurtigst muligt eventuelle afholdte modydelser.
 2. Levering af lagervarer inden for EU finder sted i løbet af ca. 1 til 3 hverdage. Uden for EU udgør leveringstiden på lagervarer ca. 3 til 5 hverdage. Disse leveringstider oplyses i forhold til tidsrummet efter ordreindgang ved bekræftelse af betaling. Angivelserne vedr. forsendelsestid forudsætter, at varen forefindes på centrallageret, og at forsendelse iværksættes efter betalingsindgang. Leveringstiden afhænger dermed også af den valgte betalingsform (f.eks. PayPal® eller kreditkort) og tilgængeligheden. Se oversigten over leveringsstatus.
 3. Hvis ydelsen eller omfanget efter købers ønske ændres efter accept af tilbuddet (af TROTEC®), medfører dette altid en ny passende leveringstid, som også omfatter uændrede dele af ordren.
 4. Køber kan to uger efter overskridelse af en uforpligtende leveringstid eller en uforpligtende leveringsfrist skriftligt opfordre TROTEC® til at opfylde kontrakten inden for en rimelig tidsfrist, som dog mindst udgør 10 dage. Dette gælder ikke, hvis køber har udeladt eller afvist nødvendige medvirkende trin til opfyldelse fra TROTEC®s side. Hvis TROTEC® ikke leverer inden for den fastlagte tidsfrist, kan køber træde ud af kontrakten (§ 323 BGB). Dette gælder ikke, hvis overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller andre uforudsigelige hindringer som f.eks. uroligheder, driftsforstyrrelse, strejke, lockout, heller ikke selv om sådanne begivenheder måtte indtræffe hos TROTEC®s leverandører eller disses underleverandører. TROTEC® tager forbehold for mindre betydende ændringer i konstruktion, hvor ydelsen ikke ændres i betydeligt omfang, og hvor ændringerne må betragtes som acceptable for kunden.
 5. Farvegengivelsen på en billedskærm kan afvige fra originalfarven.

5. Risikoovergang

 1. Risikoen for enhver form for tab eller forringelse af genstanden overgår ved udlevering eller i tilfælde af forsinket modtagelse forårsaget af køber i forbindelse med forsendelseskøb allerede ved overdragelsen til personen, der udfører transporten. Hvis forsendelse umuliggøres, uden at TROTEC® er skyldig heri, eller hindres som følgende af udeblivende medvirken fra købers side, overgår risikoen til køber ved meddelelse om, at varen er klar til forsendelse.
 2. TROTEC® forbeholder sig ret til at forsende varen ad en anden transportvej end den angivne, også selv om dette måtte være i modstrid med købers anvisninger, såfremt dette ikke medfører væsentligt større risiko for forringelse eller tab. Hæftelse iht. § 447 II BGB kan kun gøres gældende i tilfælde af grov forsømmelighed og forsæt.
 3. Skader på varer, der allerede ved indgåelse af kontrakten i varens artikelbeskrivelse var anført som transportskadede varer, kan ikke gøres gældende som transportskader.

6. Godkendelse og skadeserstatning

Køber skal umiddelbart efter modtagelsen kontrollere den leverede vare for eventuelle transportskader og øjeblikkeligt skriftligt oplyse TROTEC® om sådanne skader. Hvis der fastslås en berettiget transportskade, vil TROTEC® efter eget valg afstå de lovgivningssikrede rettigheder til køber eller gøre dem gældende i eget navn; til sidstnævnte forpligter erhvervsdrivende købere sig til at tilskrive, TROTEC® den nødvendige fuldmagt hertil.

 1. Hvis køberen forsinker modtagelsen, oppebærer vedkommende selv enhver risiko for tab eller forringelse, medmindre TROTEC® berettiget kan beskyldes for grov forsømmelighed eller forsæt. TROTEC® er i sådanne situationer berettiget til at afvise fornyet forsendelse og kan afkræve køber forudbetaling af yderligere forsendelsesomkostninger inden for en rimelig frist.
 2. Hvis køber ikke inden for fristen, der er angivet under b. herover, overholder sin forpligtelse til afhentning eller afholdelse af forsendelsesomkostninger, er TROTEC® berettiget til at træde ud af kontrakten og kræve skadeserstatning.
 3. Hvis TROTEC®  berettiget træder ud af kontrakten, er TROTEC® berettiget til at kræve skadeserstatning. Denne udgør 30 % af nettovareværdien under tillæg af eventuelle transport- og lagergebyrer. Der tages forbehold for muligheden for at gøre større skade gældende. Det er op til køberen at eftervise en mindre skade.

7. Reklamationsret

 1. Nye varer
  Ved bestilling af nyfremstillede genstande gælder følgende bestemmelser.
  1. Reklamationsfristen er et år og begynder ved leveringen/afhentningen af varen. Varen skal umiddelbart efter leveringen/afhentningen kontrolleres for eventuelle mangler. Åbenbare mangler skal inden for tre hverdage efter levering/afhentning eller accept af varen meddeles TROTEC® skriftlig. Ikke-åbenbare mangler skal inden for tre dage efter manglens optræden meddeles TROTEC® skriftligt.
  2. Hvis købet fra begge parters side er en kommerciel transaktion, enes parterne om, at indsigelsespligten iht. § 377 HGB er overholdt, hvis mangelmeddelelsen indgår skriftligt hos TROTEC® inden for to hverdage, efter at manglen er fastslået.
  3. Hvis der foreligger en mangel, eller en mangel optræder inden for reklamationsfristen, er TROTEC® efter eget valg berettiget til at afhjælpe manglen ved efterlevering, erstatningslevering eller udbedring. Hvis det heller ikke efter to forsøg på afhjælpning af manglen lykkes at afhjælpe manglen, bevarer kunden de i lovgivningen fastholdte reklamationsrettigheder.
  4. Hvis drifts- eller vedligeholdelsesanvisninger fra producenten eller TROTEC® ikke overholdes, hvis der foretages ændringer på produkterne, hvis der benyttes komponenter eller forbrugsstoffer, som ikke stemmer overens med de oprindelige specifikationer, bortfalder reklamationsretten.
  5. Reklamationsretten omfatter ikke normal slitage eller tilhørende forbrugsstoffer og tilbehør.
  6. Restpartier og transportskadede varer er at betragte som nye varer, medmindre de udtrykkeligt er mærket som brugte.
  7. Uafhængige garantiydelser fra producenten eller TROTEC® er ikke berørt af ovenstående bestemmelser.
  8. For software gælder, såfremt sådanne produkter er en del af leveringsomfanget, desuden 11.
 2. Brugte varer
  Ved bestilling af brugte genstande gælder nedenstående bestemmelser.
  1. Brugte genstande, også genstande, der tilbydes på købers foranledning, og demonstrationsapparater sælges uden nogen form for reklamationsret.
  2. Udtrykkelige reklamationserklæringer, tilsagn eller garantiydelser i artikelbeskrivelsen er ikke berørt heraf.
  3. For software gælder, såfremt sådanne produkter er en del af leveringsomfanget, desuden 11.

8. Hæftelse

Skadeserstatningskrav kan uanset retsgrundlag, det være sig på grund af manglende opfyldelse, på grund af krænkelse af kontraktuelt eller lovgivningsmæssigt fastholdte sekundære forpligtelser, på grund af uagtsomhed ved indgåelse af kontrakt, på grund af kontrakter med beskyttende virkning over for tredjepart og erstatningsansvar uden for kontraktforhold ikke gøres gældende over for TROTEC®, virksomhedens retlige repræsentanter eller over for disses medarbejdere eller assistenter, medmindre skaden skyldes forsæt eller grov forsømmelighed. Dette gælder ikke i tilfælde af skadeserstatningskrav med baggrund i tilsagn om bestemte produktegenskaber, som køber skal afsikre imod risikoen for følgevirkninger af skader.

TROTEC® hæfter iøvrigt

 1. i ubegrænset omfang i tilfælde af egen grov forsømmelighed, grov forsømmelighed blandt retlige repræsentanter og grov forsømmelighed blandt ledende medarbejdere, dog ikke for grov forsømmelighed blandt ikke-ledende medarbejdere;
 2. derudover for årsagen til enhver form for ansvarspådragende forsømmelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, her også forårsaget af ikke-ledende medarbejdere.
 3. Hæftelsen begrænses til erstatning af den skade, der typisk måtte forventes at kunne indtræffe.

9. Fristilling

Ovenstående garanti- og hæftelsesudelukkelse iht. 7 og 8 gælder ikke for skader, der opstår som følge af dødsfald, personskade eller invaliditet, som skyldes uagtsom pligtforsømmelse fra TROTEC®s side eller en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra en retlig repræsentant eller medarbejder, der repræsenterer TROTEC®.

10. Beskyttelse af data/information

Læs databeskyttelseserklæringen i hovedmenuen under Databeskyttelseserklæring.

11. Særlige vilkår vedrørende softwareprodukter/softwareleverancer

Hvis software er en del af driften og/eller anvendelsen af kontraktgenstanden eller en del af ydelsen, gælder nedenstående særbetingelser.

 1. Softwaren må kun anvendes og benyttes i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Enhver form for mangfoldiggørelse er forbudt, medmindre producenten af den pågældende software udtrykkeligt tillader dette. Producentens licensbetingelser er under alle omstændigheder gældende.
 2. Alle ophavsrettigheder, der måtte følge af gældende lovgivning, herunder f.eks. europæisk og international ophavsretslovgivning, varemærker eller andre kommercielle ejendomsrettigheder, skal respekteres.
 3. TROTEC® garanterer kun softwarebestanddelenes funktioner i overensstemmelse med den pågældende producents angivelser.
 4. Desuden gælder softwareproducenternes generelle forretningsbetingelser, som i dette tilfælde også udgør en del af kontrakten.

12. Tilgift/forbundne aktiviteter

Såfremt enkelte artikler indeholder gratis tilgifter, er de tilknyttet hovedforretningen og kan ikke anfægtes separat. Ejerskabet af tilgiften overgår først til køber ved udløbet af hovedartiklens fortrydelsesfrist.

 1. Tilbagekaldes hovedforretningen, anses tilgiften også som bestanddel af grundforretningen og som ejedom tilhørende TROTEC®, og skal returneres.

13. Særlige vilkår vedrørende artikler til eksport

Visse artikler er kun beregnet til det europæiske marked og må i henhold til gældende lovgivning ikke eksporteres til tredjelande. I tilfælde af at salg af en artikel er forbudt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder TROTEC® sig ret til begrundet annullering af kontrakten og vil hurtigst muligt oplyse medkontrahenten herom og tilbagebetale eventuelle betalte beløb.

14. Opfyldelsessted, værneting, lovvalg

Opfyldelsessted og eneste værneting er for begge parter 52525 Heinsberg; dette gælder også for veksel- og checkkrav.

 1. I forbindelse med samtlige retlige forhold imellem parterne gælder udelukkende lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland under udelukkelse af FN-købsretten, også selv om køberen har bolig eller ophold i udlandet, eller varen leveres til udlandet. Det samme gælder, hvis køberen senere flytter til udlandet eller ikke kan antræffes.

Udbyderidentifikation:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Fax: +49 2452 962-92450
E-Mail: online-dk@trotec.com

Firmaets registreringsret: District Court of Aachen - HRB 13453
repræsenteret ved de administrerende direktører: Joachim Ludwig, Sascha Linden

Information om onlinetvistbilæggelse:

EU-Kommissionen leverer en internetplatform for onlinetvistbilæggelse (den såkaldte "OTB-platform"). OTB-platformen tjener som et knudepunkt for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktlige forpligtelser, som opstår i forbindelse med fra online købsaftaler. OTB-platformen er tilgængelig via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Die Trotec GmbH tager ikke del i nogen forligsprocedure.