Dette er de generelle udbyderoplysninger og retningslinjer vedr. indgåelse af aftalen, fortrydelsesbetingelser og generelle forretningsbetingelser for TROTEC® GmbH gældende for købere, der udelukkende handler i privat interesse.


Indgåelse af aftalen med TROTEC® ved regulært køb.

TROTEC® tilbyder som udbyder i denne internetshop de oprettede artikler som et uforpligtende tilbud til købsinteressenter med henblik på indgåelse af aftale vedr. den tilbudte artikel. Købsinteressenten har mulighed for at lægge den eller de ønskede artikler i den virtuelle varekurv ved at klikke på de pågældende knapper. Artiklerne, der er samlet i den virtuelle varekurv, kan når som helst vises ved et klik på indkøbsvognsymbolet. I skærmbilledet Indkøbsvogn er det således muligt at få vist artiklerne, ændre deres antal eller fjerne dem fra indkøbsvognen. I de videre trin i bestillingsproceduren giver systemet hjælp i form af anvisninger. Indtil bestillingen er afsluttet, er det til enhver tid muligt at ændre dens indhold eller at korrigere eller slette data. Hertil følges anvisningerne til ændringer eller browserens "Tilbage"-knap. Først i bestillingsprocedurens sidste trin, hvor du klikker på knappen "Bestil", tilkendegiver du, at du har til hensigt at købe artiklen til den angivne pris. Dermed bliver din tilkendegivelse bindende og uigenkaldelig (din fortrydelsesret er behandlet nedenfor). Afgivelsen af din tilkendegivelse finder sted ved klik på knappen "Betalingspligtig bestilling" til sidst i bestillingsproceduren. Umiddelbart efter modtagelse af bestillingen bekræfter TROTEC® modtagelsen af din bestilling sammen med accept af bestillingen skriftligt via en automatisk e-mail. Med denne bekræftelse er købsaftalen indgået.

Kontraktindhold og lagring

Kontraktens indhold gemmes og er indeholdt i ordrebekræftelsen via e-mail ud over samtlige relevante oplysninger som f.eks. udbyderidentifikation, ordrens indhold og generelle forretningsbetingelser i skriftlig form. Kontraktens betingelser kan derudover til enhver tid læses via dette link: https://www.trotec24.dk/info/gtcb2c.html. Ordrens indhold og indholdet af tidligere ordrer kan åbnes og kontrolleres i området "Kundelogin", hvis kunden har registreret sig. Alle sider i tilbuddet fra TROTEC® kan til enhver tid udskrives via browserens udskriftsfunktion.

Sprog

Shoppen kan benyttes på flere forskellige sprog. Kontraktsprogene er dansk, tysk, engelsk, fransk, polsk og tyrkisk. Vedrørende kontraktforholdet og afviklingen gælder dog altid det tyske sprog.

Erklæring om fortrydelsesret

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret for kunder, der handler i privat interesse, og er ikke gældende for erhvervskunder.

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden 14 dage. Fortrydelsesfristen udgør 14 dage begyndende fra den dato, hvor du eller en af dig angivet tredjemand, dog ikke transportøren, har fået varerne i fysisk besiddelse For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Fax: +49 2452 962-92450
E-mail: online-dk@trotec.com
din beslutning om fortrydelse af denne aftale i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.  

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Undtagelser fra fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for aftaler om levering af varer, som ikke er præfabrikeret, og hvis færdiggørelse afhænger af forbrugerens individuelle valg, eller som entydigt er tilpasset efter personlige behov, eller for aftaler om levering af forseglede varer, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen, så varerne af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke længere er egnede til at blive tilbageleveret.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have tilbageleveret varerne, hvis dette sker, alt efter hvad der kommer først.

Genstande, der kan sendes som pakkepost

Du skal tilbagesende eller aflevere varerne, uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter den dato, hvor du meddeler os din beslutning om at fortryde denne aftale, til
Trotec GmbH
Retourenabteilung TOR 42
Konrad-Zuse-Str. 1a
52477 Alsdorf

. Den nævnte frist er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløb af 14-dages fristen. Du skal selv afholde omkostningerne for returnering af varerne. 

Genstande, der ikke kan sendes som pakkepost

Vi afhenter varerne. Du skal selv afholde omkostningerne for returnering af varerne, tilsvarende 79,- EUR.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


Slut på fortrydelsesbetingelser

Standardfortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere denne aftale, skal du udfylde denne formular og sende den til os.)

An:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
oder
Fax: +49 2452 962-92450
eller
e-mail: online-dk@trotec.com

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores* købsaftale om følgende
varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
Bestilt den (*)/modtaget den (*)
Forbrugerens navn/Forbrugernes navne
Forbrugerens adresse/Forbrugernes adresser
Forbrugerens underskrift/Forbrugernes underskrifter (kun hvis formularens indhold meddeles på skrift))
Dato

_______________________
(*) det ikke relevante overstreges.

Oplysninger om lovsikret bortfald af fortrydelsesret:

Iht. § 312d afsnit 4 BGB gælder fortrydelsesretten, hvis ingen anden finder anvendelse, bl.a. ikke ved

 1. levering af varer, som ikke er præfabrikeret, og hvis færdiggørelse afhænger af forbrugerens individuelle valg, eller som entydigt er tilpasset efter personlige behov, (...)
 2. ved levering af plomberede audio- eller videooptagelser eller software, som forbrugeren har brudt plomberingen på, (...).

 

Oplysninger om emballagen ved returnering

Ved annullering eller returnering af varen anbefaler vi anvendelse af den originale emballage for at undgå beskadigelse af varen under transporten. Hvis den originale emballage ikke længere er forhåndenværende, anvendes en mest muligt tilsvarende emballage (karton og artikelbeskyttelse), ligeledes for at undgå transportskader.


Generelle forretningsbetingelser for TROTEC GmbH

1. Betingelsernes gyldighed
TROTEC GmbH (i det følgende betegnet som TROTEC®) tilvejebringer udelukkende leverancer og ydelser på grundlag af disse forretningsbetingelser.

2. Kontraktens genstand
Købskontraktens individuelle genstand og omfanget af leverancen/ydelsen fremgår af artikelbeskrivelsen, som kan læses i det på bestillingstidspunktet aktuelle tilbud fra TROTEC®. Påstande kan kun gøres gældende, hvis de fremgår af artikelbeskrivelsen eller på anden måde fra TROTEC® i skriftlig form.

3. Betalingsbetingelser/Modkrav

 1. Betaling foretages fleksibelt og nemt ved forudbetaling, med PayPal©, med kreditkort eller pr. efterkrav.
  1. . Hvis kunden vælger at betale forud, bekræfter TROTEC® bestillingen skriftligt og opkræver regningsbeløbet pr. regning. Forsendelsen af varer, der er klar til afsendelse, finder sted umiddelbart efter betalingsindgang.
  2. Hvis kunden vælger at betale med PayPal©-systemet, finder købsafviklingen sted i henhold til de af PayPal© fastlagte betingelser. Yderligere detaljer fremgår her: PayPal©.
  3. Ved betaling med kreditkort, vil regningsbeløbet blive trukket af TROTEC® hos kreditkortselskabet inden leveringen af ydelsen. Når TROTEC® har fået godskrevet beløbet, sendes den bestilte vare. De generelle forretningsbetingelser hos den bank eller det selskab, der har udstedt kreditkortet, er desuden gældende. Afviklingen udføres via Saferpay, et akkrediteret kreditkortbetalingssystem med validitetskontrol inden for rammerne af betalingstransaktioner. TROTEC® gemmer ikke kreditkortoplysninger. Læs også "Databeskyttelse". Databeskyttelseserklæringen under paragraf 8.
  4. Hvis kunden vælger at betale pr. efterkrav, opkræves regningsbeløbet af TROTEC® sammen med de ved efterkravsforsendelsen opkrævede efterkravsgebyrer umiddelbart ved leveringen via firmaet, der håndterer forsendelsen. Ekstraomkostningerne, der tilskrives i den forbindelse, fremgår af oversigten over forsendelsesomkostninger for det pågældende produkt.
 2. I tilfælde af, at TROTEC® efter indgåelse af kontrakten bliver bekendt med omstændigheder, som påvirker købers overholdelse af de kontraktligt fastlagte forpligtelser, herunder bl.a. betalingsforpligtelserne, er TROTEC® berettiget til at tilbageholde udførelsen af bestillingen, indtil der stilles sikkerhed (f.eks. kaution) eller sikres overholdelse (f.eks. betaling); TROTEC® fastlægger en passende tidsfrist herfor.
 3. Købers modregning over for TROTEC® er kun tilladelig med et ubestridt eller retsgyldig modkrav. Tilbageholdelsesret kan kun gøres gældende, hvis modkravet vedrører det samme kontraktforhold.

4. Levering

 1. I tilfælde, hvor levering, på grund af udeblivende levering til TROTEC®, ikke er mulig, er TROTEC® berettiget til at træde ud af kontrakten. TROTEC® oplyser hurtigst muligt køberen om den udeblivende tilgængelighed og tilbagefører hurtigst muligt eventuelle afholdte modydelser.
 2. Angivelserne vedr. forsendelsestid forudsætter, at varen forefindes på centrallageret. Læs også angivelserne under Info Center.
 3. Køber kan to uger efter overskridelse af en leveringstid eller en leveringsfrist skriftligt opfordre TROTEC® til at opfylde kontrakten inden for en rimelig tidsfrist, som dog mindst udgør 10 dage. Dette gælder ikke, hvis køber har udeladt eller afvist nødvendige medvirkende trin til opfyldelse af kontrakten. Hvis TROTEC® ikke leverer inden for den fastlagte tidsfrist, kan køber træde ud af kontrakten. Dette gælder ikke, hvis overskridelsen af fristen skyldes force majeure eller andre uforudsigelige hindringer som f.eks. uroligheder, driftsforstyrrelse, strejke, lockout, heller ikke selv om sådanne begivenheder måtte indtræffe hos TROTEC®s leverandører eller disses underleverandører.
 4. TROTEC® tager forbehold for mindre betydende ændringer i konstruktion, hvor ydelsen ikke ændres i betydeligt omfang, og hvor ændringerne må betragtes som acceptable for kunden.
 5. Farvegengivelsen på en billedskærm kan afvige fra originalfarven.

5. Reklamationsret
For alle varer fra vores butik gælder lovfæstede rettigheder på følgende betingelser: .

 1. Nye varer
  Ved bestilling af nyfremstillede genstande gælder følgende bestemmelser.
  1. Reklamationsfristen er to år og begynder ved leveringen/afhentningen af varen.
  2. Hvis drifts- eller vedligeholdelsesanvisninger fra producenten eller TROTEC® ikke overholdes, hvis der foretages ændringer på produkterne, hvis der benyttes komponenter eller forbrugsstoffer, som ikke stemmer overens med de oprindelige specifikationer, bortfalder reklamationsretten, når eventuelle mangler udtrykkeligt kan henføres til sådanne afvigelser.
  3. Restpartier og transportskadede varer er at betragte som nye varer, medmindre de udtrykkeligt er mærket som brugte.
  4. Uafhængige garantiydelser fra producenten eller TROTEC® er ikke berørt af ovenstående bestemmelser.
  5. For software gælder, såfremt sådanne produkter er en del af leveringsomfanget, desuden 9.
 2. Brugte varer
  Ved bestilling af brugte genstande gælder nedenstående bestemmelser.
  1. Reklamationsfristen er et år og begynder ved leveringen/afhentningen af varen.
  2. For ydelser, der tilbydes på vegne af tredjepart, fungerer TROTEC® udelukkende som formidler og kontraherer ikke med køberen.
  3. Udtrykkelige reklamationserklæringer, tilsagn eller garantiydelser i artikelbeskrivelsen er ikke berørt heraf.
  4. For software gælder, såfremt sådanne produkter er en del af leveringsomfanget, desuden 9.

6. Hæftelse

 1. Skadeserstatningskrav kan uanset retsgrundlag, det være sig på grund af manglende opfyldelse, på grund af krænkelse af kontraktuelt eller lovgivningsmæssigt fastholdte sekundære forpligtelser, på grund af uagtsomhed ved indgåelse af kontrakt, på grund af kontrakter med beskyttende virkning over for tredjepart og erstatningsansvar uden for kontraktforhold ikke gøres gældende over for TROTEC®, virksomhedens retlige repræsentanter eller over for disses medarbejdere eller assistenter, medmindre skaden skyldes forsæt eller grov forsømmelighed Dette gælder ikke i tilfælde af skadeserstatningskrav med baggrund i tilsagn om bestemte produktegenskaber, som køber skal afsikre imod risikoen for følgevirkninger af skader.
 2. TROTEC® hæfter i øvrigt
  1. i ubegrænset omfang i tilfælde af egen grov forsømmelighed, grov forsømmelighed blandt retlige repræsentanter og grov forsømmelighed blandt ledende medarbejdere, dog ikke for grov forsømmelighed blandt ikke-ledende medarbejdere;
  2. derudover for årsagen til enhver form for ansvarspådragende forsømmelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, her også forårsaget af ikke-ledende medarbejdere.
  3. Hæftelsen begrænses til erstatning af den skade, der typisk måtte forventes at kunne indtræffe.

7. Fristilling
Ovenstående garanti- og hæftelsesudelukkelse iht. 5 og 6 gælder ikke for skader, der opstår som følge af dødsfald, personskade eller invaliditet, som skyldes uagtsom pligtforsømmelse fra TROTEC®s side eller en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse fra en retlig repræsentant eller medarbejder, der repræsenterer TROTEC®.

8. Databeskyttelse
Læs i den forbindelse også Databeskyttelseserklæringen i hovedmenuen, som indeholder alle relevante forklaringer vedr. opbevaring af data.

9. Særlige vilkår vedrørende softwareprodukter/softwareleverancer
Hvis software er en del af driften og/eller anvendelsen af kontraktgenstanden eller en del af ydelsen, gælder nedenstående særbetingelser.

 1. Softwaren må kun anvendes og benyttes i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Enhver form for mangfoldiggørelse er forbudt, medmindre producenten af den pågældende software udtrykkeligt tillader dette. Producentens licensbetingelser er under alle omstændigheder gældende.
 2. Alle ophavsrettigheder, der måtte følge af gældende lovgivning, herunder f.eks. europæisk og international ophavsretslovgivning, varemærker eller andre kommercielle ejendomsrettigheder, skal respekteres.
 3. TROTEC® garanterer kun softwarebestanddelenes funktioner i overensstemmelse med den pågældende producents angivelser.
 4. Desuden gælder softwareproducenternes generelle forretningsbetingelser og licensbetingelser, som i dette tilfælde også udgør en del af kontrakten.

10. Særlige vilkår vedrørende artikler til eksport
Visse artikler er kun beregnet til det europæiske marked og må i henhold til gældende lovgivning ikke eksporteres til tredjelande. Såfremt salg af en artikel er forbudt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder TROTEC® sig ret til begrundet annullering af kontrakten og vil hurtigst muligt oplyse medkontrahenten herom og tilbagebetale eventuelle betalte beløb.

11. Tilgift/forbundne aktiviteter

Såfremt enkelte artikler indeholder gratis tilgifter, er de tilknyttet hovedforretningen og kan ikke anfægtes separat. Ejerskabet af tilgiften overgår først til køber ved udløbet af hovedartiklens fortrydelsesfrist.

 1. Tilbagekaldes hovedforretningen, anses tilgiften også som bestanddel af grundforretningen og som ejedom tilhørende TROTEC®, og skal returneres.

13. Lovvalg
I forbindelse med samtlige retlige forhold imellem parterne gælder udelukkende lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland under udelukkelse af FN-købsretten, også selv om køberen har bolig eller ophold i udlandet, eller varen leveres til udlandet. Det samme gælder, hvis køberen senere flytter til udlandet eller ikke kan antræffes.


Udbyderidentifikation:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-450
Fax: +49 2452 962-92450
E-mail: online-dk@trotec.com
Internet: https://dk.trotec.com/shop/

 

Firmaets registreringsret: District Court of Aachen - HRB 13453
repræsenteret ved de administrerende direktører: Joachim Ludwig, Sascha Linden